Windows 8 sử dụng tính năng khởi động lai, nhằm tăng tốc độ khởi động hệ thống. Khi người dùng tắt máy, máy tính sẽ không thực sự thực hiện thao tác tắt máy như thông thường, mà nó thực hiện một phần chức năng ngủ đông “hibernate”, hệ thống sẽ lưu trạng...