Cách giãn khoảng cách dòng trong Google Docs

29/06/2016

Google Docs là bộ công cụ văn phòng trực tuyến xử lý dữ liệu văn bản và trình chiếu, bao gồm: Document, Spreadsheet, Presentation và Form. Bất cứ tài liệu nào được tạo đều sẽ được tự động lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Google bằng tài khoản của người dùng.

Read More >>