violymoic

ViOlympic offline là đĩa CD giải toán qua internet cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. ViOlympic offline sẽ bao gồm tất cả 35 vòng cho tất cả kỳ thi, giúp thi sinh làm quen với các dạng trong bộ đề thi. ViOlympic offline được sản xuất bởi ViOlympic Visky 2.0. Phần mềm này được...