Mỗi phần mềm thường đi kèm theo là file “Help” để hướng dẫn về phần mềm đấy, giờ bạn cũng muốn tạo ra 1 file như vậy. Và bạn đang phải tìm hiểu xem cách nào tạo ra nó. Để tạo ra được file đấy bạn cần sử dụng 1 trong rất nhiều phần mềm để tạo ra...