Hệ thống được xây dựng sử dụng Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) có nhiều khả năng đạt được thời gian khởi động rất nhanh khi so sánh với việc sử dụng BIOS truyền thống. Đây không phải là vì UEFI là nhanh hơn, mà vì UEFI được tối ưu hóa hơn chứ không phải...