Tạo mật khẩu bảo vệ thư mục không cần dùng thêm phần mềm

Có rất nhiều phương pháp mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu, mà hầu hết những phương pháp này đều yêu cầu phải sử dụng đến phần mềm khác. Bạn chỉ làm theo cách của bài viết này thì có thể ẩn các thư mục của bạn với một tập lệnh nhanh chóng.
Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo ra một thư mục sẽ là nơi chứa thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn, đây chỉ là một thư mục bình thường và có thể được đặt ở bất cứ nơi nào và bất cứ tên nào.

tao mat khau bao ve thu muc 2
Vào thư mục mới được tạo ra và tạo ra Text Document mới.

tao mat khau bao ve thu muc 3

Mở tài liệu, dán vào đoạn mã sau:

[quote type=”large” align=”left”] cls
@ECHO OFF
title _BMTvn.com_ Khoa Thu Muc
if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Ban co chac la muon khoa thu muc nay khong(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Vui long chon Y hoac N.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “HTG Locker”
attrib +h +s “HTG Locker”
echo _BMTvn.com_ Thu muc da duoc khoa
goto End
:UNLOCK
echo _BMTvn.com_ Nhap mat khau de mo khoa th muc
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s “HTG Locker”
ren “HTG Locker” Private
echo _BMTvn.com_ Thu muc da duoc mo khoa
goto End
:FAIL
echo _BMTvn.com_ Sai Mat khau
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Tao thanh cong muc rieng tu
goto End
:End [/quote]

Thay đổi phần PASSWORD_GOES_HERE thành mật khẩu bạn muốn thiết lập. Sau đó lưu file dưới dạng locker.bat.

tao mat khau bao ve thu muc 4
Sau khi file đã được lưu như một file BAT, bạn có thể xóa file gốc.

tao mat khau bao ve thu muc 5
Chạy file BAT bằng cách nhấp đúp vào nó, lần đầu tiên chạy file, file này sẽ tạo ra một thư mục với tên gọi là Private. Đây là nơi bạn có thể lưu trữ tất cả những điều bí mật riêng. Sau khi lưu trữ toàn bộ file bí mật, chạy locker.bat một lần nữa.

tao mat khau bao ve thu muc 6
Bạn sẽ nhận được yêu cầu xác nhận rằng bạn có muốn khóa thư mục hay không, nhấn phím “Y” và Enter để khóa thư mục .

tao mat khau bao ve thu muc 7
Thư mục Private của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Nếu bạn chạy tập lệnh một lần nữa, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu.

tao mat khau bao ve thu muc 9
Nếu bạn nhập mật khẩu giống như mật khẩu đã thiết lập trong tập lệnh, file Private của bạn sẽ xuất hiện trở lại. Nếu bạn nhập mật khẩu không chính xác tập lệnh sẽ chấm dứt.

Hầu hết mọi người không biết làm cách nào để hiển thị các tập tin hệ thống, nhưng bất cứ ai có chút kinh nghiệm về máy tính cũng có thể nhanh chóng tìm ra những tập tin này trong Folder Options.

tao mat khau bao ve thu muc 10

Ngoài ra, bất kỳ người sử dụng nào nếu không thường xuyên bình thường kiểm tra hộp thư  sẽ có thể bị choáng ngợp bởi những thông điệp cảnh báo xuất hiện.

tao mat khau bao ve thu muc 11
Cách thứ hai bạn có thể thực hiện là mở file BAT và đọc mật khẩu. Đó chắc chắn không phải là một cách thực sự an toàn để ẩn các tập tin của bạn, nhanh mà thú vị.