Khánh Hòa: Đảm bảo an toàn thông tin số trong ứng dụng CNTT

UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin số trong năm 2018. Theo đó, sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, hiện Sở TT&TT đang xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018, hiện Kế hoạch này đang trong quá trình lấy ý kiến trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Theo dự thảo này, trong phần nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau: Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Phổ biến và triển khai kịp thời các hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an ninh thông tin của các cơ quan Trung ương. Tổ chức quán triệt việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ ở các bộ phận quan trọng, cơ mật.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Khánh Hòa, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách CNTT nhằm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, cơ yếu, thông tin và truyền thông để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. Bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa cũng đặt ra yêu cầu sẽ duy trì áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; triển khai nhân rộng mô hình quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đưa nội dung thực hiện chính sách đảm bảo an toàn thông tin vào trong các hoạt động xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin mới. Các cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động nội bộ của đơn vị. Tổ chức đánh giá hệ thống thông tin nội bộ ít nhất 01 lần/năm. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, máy tính tại cơ quan, đơn vị; kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục các cuộc tấn công vào hệ thống.

Các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại, phần mềm ứng dụng và các công cụ khác trước khi đưa vào sử dụng. Các thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng hoặc tài trợ phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng.

Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Khánh Hòa (@khanhhoa.gov.vn) hoặc hệ thống thư công vụ khác do các cơ quan Trung ương triển khai sử dụng tại địa phương; tuyệt đối không được sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng để phục vụ công tác nhà nước.

Khánh Hòa đang dự thảo kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2018. Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2018, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ hoàn thiện các quy chế, quy định về sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; quy định về an toàn thông tin, sử dụng chữ ký số; chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước; chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do cơ quan nhà nước cung cấp qua môi trường mạng.

Theo Sở TT&TT Khánh Hòa, trong năm 2017, hạ tầng kỹ thuật CNTT tiếp tục được nâng cấp, đầu tư mở rộng, hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực, đạt 100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cụ thể: Hệ thống mạng diện rộng, Trung tâm dữ liệu của tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị phục vụ vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng chung và xây dựng, thử nghiệm, vận hành các ứng dụng và cơ sở dữ liệu ban đầu Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, đảm bảo tốt yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng các ứng dụng đang triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã và một số ứng dụng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 tại Trung tâm dữ liệu tỉnh. Đưa nội dung thực hiện chính sách đảm bảo an toàn thông tin vào trong các hoạt động xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin mới.

Đình Anh

VietBao.vn //

Leave a Reply