Chia sẻ file giữa Windows 8 và Ubuntu dễ dàng

Trong một môi trường mạng của một domain hoặc workgroup, mỗi máy có thể truy cập nội dung từ một máy khác thông qua Windows Explorer khi filesharing được kích hoạt. Trong windows thì việc này tỏ ra rất dễ dàng. Chia sẻ file là cách hiệu quả nhất để phân phối và quản lý nội dung giữa các hệ thống riêng biệt. Khi filesharing được kích hoạt trên tất cả các máy tính Windows mà chia sẻ cùng một mạng, mỗi người sẽ có thể xem nội dung của máy khác như video, âm nhạc và hình ảnh dễ dàng.

Nhưng nếu bạn có một môi trường hỗn hợp giữa các máy tính Windows và Ubuntu? Thì điều này sẽ vẫn có thể chia sẻ giữa Windows và máy tính Ubuntu?

Câu trả lời là có, và hướng dẫn ngắn gọn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để dễ dàng thực hiện điều đó. Khi bạn thêm hoặc tham gia các máy tính Windows và Ubuntu vào cùng một domain hoặc workgroup và cho phép chia sẻ, mỗi máy sẽ có thể truy cập nội dung với nhau như thể chúng là cả hai máy tính Windows.

Để làm công việc này, thì bạn nên cho cả hai máy vào cùng nhóm làm việc. Nếu Windows đã có một tên nhóm làm việc, thay đổi máy tính Ubuntu tên nhóm làm việc phù hợp với tên nhóm làm việc của Windows.

Để tìm ra tên nhóm Windows của bạn, chạy các lệnh dưới đây từ cửa sổ lệnh.

Chia sẻ file giữa Windows 8 và Ubuntu dễ dàng

 

Giá trị cho domain Workstation là tên nhóm làm việc. Theo mặc định nó được gọi là WORKGROUP.

Tiếp theo, đăng nhập vào máy tính Ubuntu và cài đặt Samba.

2

 

Sau khi cài đặt Samba mở Unity Dash và tìm kiếm cho Samba, sau đó nhấp vào đó để mở nó. Khi nó mở ra, nhấp vào Preferences -> Server Settings và thiết lập tên nhóm làm việc để phù hợp với nhóm làm việc của Windows.

3

 

Khi thực hiện xong, lưu nó và khởi động lại cả hai máy. Nếu filesharing được kích hoạt trong Windows, bạn sẽ có thể nhìn thấy hai máy từ một trong hai hệ thống.

4

 

Cả hai máy có thể nhìn thấy nhau nhưng bạn cần nội dung để truy cập. Nếu không có một nội dung được chia sẻ, bạn sẽ không thể truy cập hoặc xem các tập tin và thư mục.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét cho phép nội dung chia sẻ trên cả hai hệ thống.

Nếu filesharing không được kích hoạt trong Windows và bạn không thể nhìn thấy các máy tính Windows, chạy các lệnh dưới đây để cho phép chia sẻ file trong Windows.

5

ubuntu